http://www.jan-kr.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้

 รับเรื่องราวร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็น

ติดต่อเรา

ทำเนียบบุคลากร

กฎหมายน่ารู้

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข่าวสาร อบต.

องค์กรจัดการความรู้

บันทึกการประชุมสภาฯ

แผนอัตรากำลัง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี

งบแสดงฐานทางการเงิน อบต.จาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

                              

 

                                ยุทธศาสตร์การพัฒนา

                 พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจาน

    1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
3.ส่งเสริมการออกกำลังกาย การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
   
4.ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  
 5.พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์
ตลอดจนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    6.
คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    7.บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

                        จุดมุ่งหมายการพัฒนา

    1.ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
    2.ระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นและสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน
    3.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคติดต่อ
    4.สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    5.สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึง ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม
 ตลอดจนมีความตระหนัก เห็นคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
    6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีมลพิษ ไม่ถูกทำลาย ได้รับการดูแลรักษา
    7.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์
ต่าง ๆ และหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง 

view

ปฎิทิน

« October 2018»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

สถิติ

เปิดเว็บ23/08/2011
อัพเดท13/06/2018
ผู้เข้าชม301,310
เปิดเพจ369,951
view