http://www.jan-kr.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 สถานที่ท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้

 รับเรื่องราวร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็น

ติดต่อเรา

โครงสร้างหน่วยงาน

ทำเนียบบุคลากร

กฎหมายน่ารู้

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข่าวสาร อบต.

องค์กรจัดการความรู้

บันทึกการประชุมสภาฯ

แผนอัตรากำลัง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี

งบแสดงฐานทางการเงิน อบต.จาน

การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสฯ

การให้บริการ

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ r'>ตำบลน่าอยู่ อุ้มชูองค์กร ราษฎรเบิกบาน บริหารจัดการดี

 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

 

 เป้าประสงค์

1.ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2.ระบบเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นและสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน

3.เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี

4.มีระบบการศึกษาที่ได้มาตรฐานและการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่

5. ชีวิตมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่มีมลพิษ ไม่ถูกทำลาย ได้รับการดูแลรักษา

7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆและหน่วยงาน อย่างต่อเนื่อง

 

 ตัวชี้วัด

          1. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 1

                   1. จำนวนถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

                   2. ประชาชนทุกครัวเรือนมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการทั่วถึง

                   3. ประชาชนมีระบบน้ำประปาเพื่ออุปโภค บริโภคที่มีมาตรฐานและคุณภาพ

          2. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 2

                   1. ประชาชนในพื้นที่มีการพัฒนาอาชีพและรายได้ที่มั่นคงขึ้น

                   2. ประชาชนในพื้นที่มีศักยภาพที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

          3. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 3

                   1. ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น

                   2. จำนวนโรคติดต่อหรือโรคระบาดลดลงหรือไม่มีเลย

                   3. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคม

                   4. ประชาชน เยาวชน ได้รับการส่งเสริมทางด้านกีฬา

          4. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 4

1. ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง

                   2. ร้อยละของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือ

                   3. ร้อยละของประชาชนทีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   4. ร้อยละของประชาชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

                   5. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ ได้รับการช่วยเหลือรวดเร็ว
                   ทันตามความต้องการ

          5. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 5

1. ร้อยละของประชาชนที่มีการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2. ร้อยละครัวเรือนที่มีปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมและร่วมกันอนุรักษ์

3. ร้อยละของประชาชนที่รักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

            6. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 6

                             1. ร้อยละของประชาชนได้รับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                             2. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการบำรุงรักษา

                             3. ร้อยละของป่าชุมชนที่เพิ่มขึ้น

                             4. ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร และการอุปโภค อย่างพอเพียง

            7. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ 7

                             1. ร้อยละของพนักงานมีความสุขในการทำงาน

                             2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานของ อบต.

                             3. ร้อยละของของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

 

  ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. จำนวนถนน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

          2. ประชาชนทุกครัวเรือนมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการทั่วถึง

          3. ประชาชนมีระบบน้ำประปาเพื่ออุปโภค บริโภคที่มีมาตรฐานและคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

1. ประชาชนในพื้นที่มีการพัฒนาอาชีพและรายได้ที่มั่นคงขึ้น

          2. ประชาชนในพื้นที่มีศักยภาพที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

1. ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น

          2. จำนวนโรคติดต่อหรือโรคระบาดลดลงหรือไม่มีเลย

          3. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคม

          4. ประชาชน เยาวชน ได้รับการส่งเสริมทางด้านกีฬา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

1. ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึง

          2. ร้อยละของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือ

          3. ร้อยละของประชาชนทีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          4. ร้อยละของประชาชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

    5. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ ได้รับการช่วยเหลือรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ร้อยละของประชาชนที่มีการศึกษาและได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2. ร้อยละครัวเรือนที่มีปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเห็นคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมและร่วมกันอนุรักษ์

3. ร้อยละของประชาชนที่รักษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

                   1. ร้อยละของประชาชนได้รับการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                   2. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการบำรุงรักษา

                   3. ร้อยละของป่าชุมชนที่เพิ่มขึ้น

                   4. ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตร และการอุปโภค อย่างพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

                    1. ร้อยละของพนักงานมีความสุขในการทำงาน

                   2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานของ อบต.

                   3. ร้อยละของของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

 

 กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์

1.  ก่อสร้าง/บูรณะ/ปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ำ สะพาน

2.  พัฒนาระบบแหล่งน้ำ,ประปา

3.  การพัฒนาระบบจราจร

4.  การพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าครัวเรือน และไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ตลอดจนบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะตามจุดต่าง ๆ

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

กลยุทธ์

1. การพัฒนารณรงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมการดำเนินการระบบเศรษฐกิจชุมชน

2. การพัฒนาการพัฒนารูปแบบการผลิตการจัดการตลาดและสร้างเครือข่ายในการผลิต และจำหน่ายผลผลิตต่างๆ

3. การพัฒนาการส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อให้มีรายได้เสริมต่อจากอาชีพหลัก

4. การพัฒนาการจัดหา/ปรับปรุงสถานที่จำหน่ายสินค้า

ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การพัฒนาด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์

1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของประชาชนในการป้องกันระงับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

2. ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

3. ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุที่ป้องกันได้

4. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงานร้านค้า ร้านขายอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะ

5. พัฒนาคุณภาพบุคลากรและสถานบริการด้านสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

2. การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3. ส่งเสริมให้ประชาชนป้องกันภัยจากอาชญากรรมและยาเสพติด

4. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

5. อุดหนุนหน่วยงานอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่  5  :  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน

3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา

4. ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์

ยุทธศาสตร์ที่  6  : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

กลยุทธ์

1. การอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

3. การพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน

4. การพัฒนาปลูกบำรุงรักษาต้นไม้

5. การพัฒนาการจัดระบบบำบัดน้ำเสียและจัดการขยะ

ยุทธศาสตร์ที่  7  : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

กลยุทธ์

1. จัดหาและพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

2. ปรับปรุงและพัฒนารายได้

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร

4. การพัฒนาปรับปรุงระบบทะเบียนเอกสาร

5. การพัฒนาการปรับปรุงสำนักงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

6. การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน

 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

                      การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลจาน   ได้มีการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ   ยโสธร   และอำนาจเจริญ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ   การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลจาน จึงมุ่งพัฒนาแหล่งน้ำโดยได้บรรจุกิจกรรมโครงการในแผนพัฒนาสามท้องถิ่นสี่ปีในยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          องค์การบริหารส่วนตำบลจาน  มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้

          1) มีการเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญ

          2) มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การทำการเกษตร

          3) มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ

          ฉะนั้น ด้วยสภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจานที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอื้อต่างๆ จึงเหมาะแก่การทำการเกษตร จึงกำหนดจุดยีนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของตำบลจาน

 

2.8 ความเชื่อโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจาน มุ่งพัฒนา 7 ด้าน ได้แกการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาด้านสาธารณสุข การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกันในการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม เพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

 

 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนา

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลจาน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)

การวิเคราะห์จุดแข็ง  ( Strengths : S ) Strength

1.  ผู้นำท้องถิ่นมีบทบาทต่อการพัฒนาท้องถิ่นมาก

2.  การเมืองท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  ทำให้การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง

3.  บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวรวดเร็ว

4.  องค์การบริหารส่วนตำบลจาน มีเงินสะสมไว้สำรองจ่าย เพื่อให้การดำเนินงานในหน้าที่มีความต่อเนื่อง

5.  มีการเข้าร่วมจัดตั้งกองทุนกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเฉพาะด้าน เช่น กองทุน สปสช.

การวิเคราะห์จุดอ่อน   ( Weakness : W )

1. ระบบการบริหารบริหารจัดการแหล่งน้ำขาดประสิทธิภาพ

2. เกษตรกรมีอัตราการว่างงานหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีต้นทุนสูง ราคาผลผลิตไม่แน่นอน

3. การคมนาคมบางสายมีสภาพมีดีพอ การคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควร

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนน้อย ขาดความต่อเนื่อง

5. สังคมเป็นสังคมมีวัตถุนิยมมากขึ้น

6. ประชาชนบางกลุ่มมีพฤติกรรมการบริโภคและการดูแลสุขภาพไม่ดีพอ

7. ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity :  O)

1.  เป็นชุมชนที่เงียบสงบ  ประชาชนมีความเป็นอยู่เรียบง่าย  ปราศจากเหตุการณ์รุนแรง

2.  แต่ละหมู่บ้านมีถนนเชื่อมต่อกันหลายเส้นทาง สามารถใช้เลี่ยงเส้นทางที่ชำรุดได้โดยไม่ตัดขาดสิ้นเชิง

3.  ที่สาธารณะส่วนใหญ่ได้มีการขึ้นทะเบียน นสล.ไว้แล้ว

4.  กลุ่มพลังมวลชนยังคงมีการรวมตัวและมีกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น อสม. ,อปพร.

5.  หน่วยงานในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างดี

6.  ทุกหมู่บ้านมีระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

วิเคราะห์อุปสรรค ( Threats : T )

1.  ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.  อำนาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน

3.  ประชาชนยังขาดระเบียบวินัย  ทำให้ยากแก่การพัฒนา

4.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  และบุคลากรที่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

5.  ยังไม่มีความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง

6.  ระเบียบกฎหมายไม่เอื้ออำนวยต่อการบริหารจัดการ

7.  หน่วยงานแต่ละหน่วยงานต่างคนต่างดำเนินงาน  ยังไม่มีการร่วมดำเนินงานในเชิงบูรณาการ

     การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

    ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจานนั้น ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาจากด้านต่าง ๆ ภายในเขตตำบลจานซึ่งได้พบปัญหาต่างๆ ที่ต้องนำมาพิจารณาในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการคมนาคมที่ยังไม่สะดวกปลอดภัย ด้านการไฟฟ้าที่เกี่ยวกับการเกษตร ด้านการสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออกรวมถึงการป้องกันภาวะโรคเรื้อรัง เช่นโรคความดัน โรคเบาหวาน เป็นต้น ทั้งนี้ยังรวมถึงการดำเนินการภายในองค์กร ให้เป็นไปอย่างประชารัฐโดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลในทุกๆด้านและทุกความต้องการของประชาชนภายในตำบล โดยทั้งนี้สถานการณ์แวดล้อมภายนอกอื่นๆ เช่น ต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอำเภอโดยให้ครอบคลุมทุก ๆด้านและสอดคล้องกันในการดำเนินการพัฒนาอย่างบูรณาการ

view

ปฎิทิน

« July 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ค้นหาสินค้า


ราคา :

หมวดหมู่ :

ยี่ห้อ :

รุ่น :


จดหมายข่าว

อีเมล์

สมัครงาน

สถิติ

เปิดเว็บ23/08/2011
อัพเดท09/06/2020
ผู้เข้าชม380,707
เปิดเพจ491,635
view