http://www.jan-kr.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้

 รับเรื่องราวร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็น

ติดต่อเรา

โครงสร้างหน่วยงาน

ทำเนียบบุคลากร

กฎหมายน่ารู้

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข่าวสาร อบต.

องค์กรจัดการความรู้

บันทึกการประชุมสภาฯ

แผนอัตรากำลัง

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี

งบแสดงฐานทางการเงิน อบต.จาน

การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสฯ

การให้บริการ

การกำกับดูแลของผู้บริหาร

Click to download file.การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล Click to download file.นโยบายผู้บริหาร...

อ่านต่อ

โครงสร้างหน่วยงาน อบต.จาน

โครงสร้างหน่วยงาน อบต.จาน คลิกที่นี่ (โครงสร้างหน่วยงาน)...

อ่านต่อ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Click to download file.พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 Click to download file.พรบ.ระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 Click......

อ่านต่อ

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีโรงเรือน คือ ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั......

อ่านต่อ

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการ ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณากา......

อ่านต่อ

การแปรญัตติ

การแปรญัตติ แปรญัตติ หมายถึง แก้ถ้อยคำหรือเนื้อความในร่างกฎหมายที่สภารับหลักการแล้ว (คำจำความตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕) ขอแปรญัตติ ......

อ่านต่อ

รายงานติดตามในรอบ 6 เดือน

รายงานติดตามในรอบ 6 เดือน รายงานการติดตามแผน ปปช.รอบ 6 เดือน...

อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2561

Click to download file.รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2561...

อ่านต่อ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562

Click to download file.แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562...

อ่านต่อ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2561

Click to download file.แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2561...

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

Click to download file.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี Click to download file.การประกาศเจตจำนงการสุจริต...

อ่านต่อ

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิสัยทัศน์ r'>“ตำบลน่าอยู่ อุ้มชูองค์กร ราษฎรเบิกบาน บริหารจัดการดี” ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์......

อ่านต่อ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจาน เรื่อง อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕64) *****************......

อ่านต่อ

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจาน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ----------------------------- ด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกร......

อ่านต่อ

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจาน เรื่อง อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) ****************************** ......

อ่านต่อ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจาน องค์การบริหารส่วนตำบลจาน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปราร......

อ่านต่อ

พันธกิจ

พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจาน 1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2.ส่ง......

อ่านต่อ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจาน 1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะ......

อ่านต่อ

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจาน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ----------------------------- ด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกร......

อ่านต่อ

แผนการดำเนินงานประจำปี 2559

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556...

อ่านต่อ

แผนการดำเนินงานประจำปี 2559

รายงานผลการดำเนินงาน 57...

อ่านต่อ

แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจาน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ----------------------------- ด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรม......

อ่านต่อ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2561

Click to download file.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2561...

อ่านต่อ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2562

Click to download file.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562...

อ่านต่อ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560...

อ่านต่อ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจาน เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 *************************** ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจา......

อ่านต่อ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจาน เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 *************************** ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจา......

อ่านต่อ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจาน เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 *************************** ด้วยองค์การบริหารส่วนตำ......

อ่านต่อ

อำนาจหน้าที่อบต.จาน

อำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจาน อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย (Authority)ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25......

อ่านต่อ

แนะนำการชำระภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ความหมายของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ถ้าท่านเป็นเจ้าของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นโดย 1.ให้เช่า 2.......

อ่านต่อ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

.Click to download file.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร...

อ่านต่อ

การจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการเรียนรู้

การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Managementเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กับการที่บุคลากรลาออกหรือเ......

อ่านต่อ

เครื่องมือในการจัดการความรู้

กรมการปกครองได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสาร “คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549” ซึ่งได้ส......

อ่านต่อ

หัวใจของการจัดการความรู้

มีผู้รู้ได้กล่าวถึง KM หลายแง่หลายมุมที่อาจรวบรวมมาชี้ธงคำตอบว่า หัวใจของ KM อยู่ที่ไหนได้ โดยอาจกล่าวเป็นลำดับขั้นหัวใจของ KM เหมือนกับลำดับขั้นของคว......

อ่านต่อ

กระบวนการจัดการความรู้

กระบวนการจัดการความรู้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภา......

อ่านต่อ

การจัดการความรู้ คือ

การจัดการความรู้ หรือเคเอ็ม (KM = Knowledge Management)คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป......

อ่านต่อ

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 (ครั้งที่ 2)

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 (ครั้งที่ 2)...

อ่านต่อ

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 (ครั้งที่ 1)

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 (ครั้งที่ 1) Click to download file....

อ่านต่อ

สมัยวิสามัญสมัยที่ 3/2559

สมัยวิสามัญสมัยที่ 3/2559...

อ่านต่อ

แผนการจัดหาพัสดุ 62

รายละเอียด1 รายละเอียด2 รายละเอียด3 รายละเอียด4...

อ่านต่อ

แผนกองช่าง

แผนกองช่าง...

อ่านต่อ

แผนกองคลัง

แผนกองคลัง...

อ่านต่อ

แผนสำนักปลัด

แผนสำนักปลัด...

อ่านต่อ

แผนรวมองค์กร

แผนรวมองค์กร...

อ่านต่อ

การปฏิบติงานตามหลักธรรมาภิบาล

การปฏิบัติงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล (อังกฤษ: good governance) คือ การปกครองการบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้......

อ่านต่อ

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561

1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจาน 2. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 3. แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561...

อ่านต่อ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

Click to download file.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานการกำกับติดตามในรอบ 6 เดือน...

อ่านต่อ

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ2561

Click to download file.งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ2561 Click to download file.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ...

อ่านต่อ

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Click to download file.แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต...

อ่านต่อ

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการรับสินบน...

อ่านต่อ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ...

อ่านต่อ

มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ...

อ่านต่อ

มาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต...

อ่านต่อ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง...

อ่านต่อ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย...

อ่านต่อ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ...

อ่านต่อ

สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ...

อ่านต่อ

การสำรวจความพึงพอใจ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ...

อ่านต่อ
view

ปฎิทิน

« September 2019»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

สถิติ

เปิดเว็บ23/08/2011
อัพเดท09/09/2019
ผู้เข้าชม350,837
เปิดเพจ435,759
view